proweb.lt: Interneto svetainių kūrimas, svetainių priežiūra

Svetainių pritaikymas neįgaliemsSvetainių pritaikymas neįgaliems

Interneto svetainių kūrimas

Interneto svetainių pritaikymas neįgaliems

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos koordinuoja Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nurodytų reikalavimų įgyvendinimą, teikia metodinę paramą - išvadas ir rekomendacijas, ir kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę, interneto svetainių pritaikymą neįgaliems. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo tikslas - sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (įstaigas) ir jų funkcijas, parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir su jais susijusią informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, interneto svetaines pritaikyti neįgaliems, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas yra patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis.

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. įsigalios Bendrųjų reikalavimų interneto svetainėms valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo pakeitimai

2018.05.15

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 455 pritarė Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (aprašas) pakeitimams.

Aprašo pakeitimais siekiama suderinti aprašo nuostatas su Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis, užtikrinti didesnį valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklos viešumą ir nustatyti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigos, kurios teikia asmenims viešąsias paslaugas, savo interneto svetainėje turi viešinti veiklos planavimo dokumentus ir veiklos ataskaitas. Taip pat aprašas papildytas naujomis nuostatomis, t. y. valstybės ir savivaldybių įstaigos be kitų dalykų interneto svetainėje privalės skelbti informaciją, susijusią su atvirais duomenimis ir asmens duomenų apsauga.

Aprašo pakeitimai įsigalios 2018 m. rugsėjo 1 d., kad valstybės ir savivaldybių įstaigos galėtų tinkamai pasirengti  jų įgyvendinimui.

Duomenų šaltinis: IVPK

Pradedamas vykdyti tyrimas dėl valstybės institucijų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams

2018.04.05

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (įstaigų) interneto svetainių būklės analizę, tikrinamas interneto svetainių pritaikymas neįgaliems.

Šiais metais įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams tyrimas bus atliekamas balandžio – birželio mėnesiais.

Primename, kad tyrimo metu tikrinama ar įstaigų interneto svetainės atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatas.

Duomenų šaltinis: IVPK

E. įtrauktis

Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) pavesta koordinuoti priemonių, leidžiančių fiziniams ir juridiniams asmenims naudotis valstybės informaciniais ištekliais, kūrimą bei pagal kompetenciją dalyvauti organizuojant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems e. prieinamumo srityje.

Įgyvendindamas Komitetui pavestas funkcijas informacinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems srityje (Interneto svetainių pritaikymas neįgaliems), Komitetas atnaujino Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40 (toliau – Rekomendacijos), kuriomis yra nustatoma, kaip turi būti kuriamos, testuojamos ir vertinamos neįgaliesiems pritaikytos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės, taip pat parengė Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių pritaikymo neįgaliesiems įvertinimo metodiką (toliau – Metodika), kuri nustato, kaip atlikti jau sukurtų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių įvertinimą, parengti įvertinimo ataskaitą ir į interneto svetainę įkelti interneto svetainės atitikties Pasaulinio saityno konsorciumo parengtoms Interneto tinklalapių turinio prieinamumo rekomendacijoms (angl. Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 (toliau - ITTPR 2.0) žymą.

ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS APLINKOS PRITAIKYMO ŽMONIŲ SU NEGALIA UGDYMUI

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMACINĖS APLINKOS PRITAIKYMO ŽMONIŲ SU NEGALIA UGDYMUI METODIKOS IR NEĮGALIESIEMS SKIRTŲ ELEKTRONINIO MOKYMO PRIEMONIŲ PRITAIKYMO IR SAUGOJIMO FORMATŲ METODINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

2005 m. sausio 21 d. Nr. T-5

Vilnius

Įgyvendindamas Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003–2012 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 850 (Žin., 2002, Nr. 57-2335), priedo 6.3.3 ir 6.3.4 priemones,

Tvirtinu:

1. Informacinės aplinkos pritaikymo žmonių su negalia ugdymui metodiką (pridedama);

2. Neįgaliesiems skirtų elektroninio mokymo priemonių pritaikymo ir saugojimo formatų metodinius reikalavimus (pridedama).

 

DIREKTORIUS                                                                                               AURIMAS MATULIS

 

SUDERINTA

Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005-01-07 raštu Nr. 9

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2005-01-19 raštu Nr. (1.20-72)-SD-473

 

PATVIRTINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

direktoriaus

2005 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. T-5

informacinės aplinkos pritaikymo žmonių su negalia ugdymui METODIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacinės aplinkos pritaikymo žmonių su negalia ugdymui metodika (toliau vadinama – ši Metodika) nustato, kaip informacinę aplinką pritaikyti ribotų galimybių žmonėms. Ši Metodika skirta informacinės aplinkos kūrėjams (turinio kūrėjams, dizaineriams, projektuotojams, programuotojams). Ji neapriboja informacinės aplinkos kūrėjų laisvės naudojant grafiką, vaizdo, garso medžiagą, o paaiškina, kaip padaryti daugialypį turinį labiau prieinamą.