2018 m. VDAI planuoja patvirtinti VDAI direktoriaus įsakymų projektus

2018 m. VDAI planuoja patvirtinti VDAI direktoriaus įsakymų projektus:

 • „Dėl Pranešimo apie duomenų saugumo pažeidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • „Dėl Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo“;
 • „Dėl Akreditavimo kriterijų patvirtinimo“;
 • „Dėl Sertifikavimo kriterijų patvirtinimo“;
 • „Dėl Sertifikavimo įstaigų akreditavimo kriterijų patvirtinimo“;
 • „Dėl Standartinių duomenų apsaugos sąlygų patvirtinimo“;
 • „Dėl VDAI direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1T-34(1.12) „Dėl Duomenų subjekto teisių susipažinti su savo asmens duomenimis ir ištaisyti, sunaikinti ar blokuoti asmens duomenis įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises įgyvendina per VDAI, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
 • „Dėl VDAI vykdomų tyrimų ir (ar) tikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
 • „Dėl Akreditavimo ir akreditavimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • „Dėl Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms suteikimo tvarkos aprašo“;
 • „Dėl išankstinių konsultacijų teikimo taisyklių“ ir kt.


Svarbu atkreipti dėmesį, kad dalies BDAR įgyvendinančių teisės aktų VDAI negali priimti, kol nėra priimta toliau pateikti įstatymai. Taip pat dalis BDAR įgyvendinančių teisės aktų turi būti suderinta europiniu lygiu. Dėl jų tinkamumo spręs Europos duomenų apsaugos valdyba, kuri formaliai pradeda veikti nuo 2018 m. gegužės 25 d.