Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijos

Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) pavesta koordinuoti priemonių, leidžiančių fiziniams ir juridiniams asmenims naudotis valstybės informaciniais ištekliais, kūrimą bei pagal kompetenciją dalyvauti organizuojant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems e. prieinamumo srityje.

Įgyvendindamas Komitetui pavestas funkcijas informacinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems srityje, Komitetas atnaujino Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40 (toliau – Rekomendacijos), kuriomis yra nustatoma, kaip turi būti kuriamos, testuojamos ir vertinamos neįgaliesiems pritaikytos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės, taip pat parengė Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių pritaikymo neįgaliesiems įvertinimo metodiką (toliau – Metodika), kuri nustato, kaip atlikti jau sukurtų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių įvertinimą, parengti įvertinimo ataskaitą ir į interneto svetainę įkelti interneto svetainės atitikties Pasaulinio saityno konsorciumo parengtoms Interneto tinklalapių turinio prieinamumo rekomendacijoms (angl. Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 (toliau - ITTPR 2.0) žymą.

Rekomendacijos ir Metodika yra patvirtintos Komiteto direktoriaus 2013 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. T-72 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. T-40 "Dėl Neįgaliesiems pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 61-

Pasaulinio saityno konsorciumo (angl. World Wide Web Consortium) (toliau - W3C) parengtas ITTPR 2.0 skelbia internetiniu adresu www.w3.org/TR/WCAG20. W3C parengtų ITTPR 2.0 vertimas į lietuvių kalbą skelbiamas čia.

W3C parengtą interneto tinklalapių testavimo aprašymą galite rasti internetiniu adresu www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/ .

Automatinius testavimo įrankius galite pasirinkti iš W3C palaikomų įrankių sąrašo, skelbiamo internetiniu adresu www.w3.org/WAI/ER/tools/ .

W3C internetiniu adresu www.w3.org/WAI/eval/ paskelbė dokumentų apie interneto tinklalapių prieinamumo vertinimo problemų sprendimus rinkinį. Dokumentuose apibūdinami principai ir metodai, kaip greitai nustatyti pagrindines interneto tinklalapių prieinamumo problemas; kaip nustatyti interneto tinklalapių atitikimą techniniams reikalavimams; kaip vertinti interneto tinklalapius kūrimo metu, priežiūros laikotarpiu, veikiančius ar dinamiškai generuojamus; kaip įtraukti neįgaliuosius (vartotojus) įvertinti kuriamų tinklalapių prieinamumą dar kūrimo proceso metu; patariama, kokius įrankius konkrečiais atvejais pasirinkti.

Informacinės aplinkos pritaikymas žmonėms su įvairiomis negaliomis aptariamas Informacinės aplinkos pritaikymo žmonių su negalia ugdymui metodikoje, o mokomosios medžiagos pateikimas ir saugojimas bei duomenų formatų naudojimas aptariami Neįgaliesiems skirtų elektroninio mokymo priemonių pritaikymo ir saugojimo formatų metodiniuose reikalavimuose. Šie dokumentai patvirtinti Komiteto direktoriaus 2005 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. T-5.

Komitetas yra atlikęs užsienio šalių praktikos ir Europos bei pasaulio standartizacijos organizacijų standartų, parengtų vadovaujantis „skirta visiems“ (angl. „design for all“) principais, analizę. Atrinkti užsienio šalių geriausios praktikos ir Europos bei pasaulio standartizacijos organizacijų standartai ir kiti dokumentai (toliau  – standartai), nustatantys reikalavimus neįgaliesiems pritaikytų kompiuterizuotų darbo vietų kompiuterinei techninei ir taikomajai programinei įrangai, taip pat ir naudojamiems duomenų formatams, dėl atitikimo „skirta visiems“ principams, pateikiami Lentelėje. Standartai atrinkti ir suskirstyti pagal tai, ar kuriama darbo vieta, kurios visa informacinė aplinka turi būti pritaikyta neįgaliesiems, ar darbo vieta skirta tik darbui su žiniatinkliu, bei atsižvelgiant į tai, ar standartai skirti kompiuterinei techninei ar taikomajai programinei įrangai (tie patys standartai gali būti nurodyti skirtingoms taikymo sritims priklausomai nuo to, kokia apimtimi šie standartai reguliuoja IRT priemonių pritaikymą).

Šaltinis https://ivpk.lrv.lt