Svetainių kūrimo paslaugos - Įstaigų internetineto tinklapiai

Įstaigų interneto tinklapiai


Įstaigų interneto tinklapiai

Interneto svetainių kūrimas

Bendrieji reikalavimai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms

2015.03.09

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos koordinuoja Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nurodytų reikalavimų įgyvendinimą, teikia metodinę paramą - išvadas ir rekomendacijas, ir kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo tikslas - sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (įstaigas) ir jų funkcijas, parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir su jais susijusią informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas yra patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams 2012 m. tyrimas. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams 2011 m. tyrimas. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams 2009 m. tyrimas. Lietuvos Respublikos valstybės įstaigos atnaujindamos interneto svetaines gali pasinaudoti interneto svetainių dizaino suvienodinimo taisyklėmis. http://www.ivpk.lt/lt/lthm/veikla/veiklos-sritys/bendrieji-reikalavimai

Valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimas

Statusas: Aktuali nuo 2011-10-14
Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 38-1739

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
NUTARIMAS
2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480
Vilnius

BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (toliau – įstaigos) ir jų funkcijas, parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus (toliau – įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektas (projektai) ir su jais susijusią teisinę informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) vartojamas sąvokas.

3. Įstaigos privalo turėti interneto svetainę, atitinkančią Apraše nurodytus reikalavimus.

Įstaiga, turinti teritorinių padalinių, gali turėti bendrą interneto svetainę, apimančią Apraše nustatytą informaciją apie teritorinius padalinius.

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba ar Respublikos Prezidento kanceliarija gali neturėti atskirų interneto svetainių, tačiau Apraše nustatyta informacija turi būti pateikiama atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Respublikos Prezidento interneto svetainėse.

Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Respublikos Prezidento interneto svetainėms netaikomi Aprašo 12.2 punkto reikalavimai, jei jose yra teisės aktų paieškos sistema arba nuoroda į ją.

Įstaigoms, kurios nerengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektų, netaikomi Aprašo 12.2.2 punkto reikalavimai.

Jeigu įstaiga yra operatyvinės veiklos subjektas, jai netaikomi Aprašo 12 punkto reikalavimai.

Įstaigoms, kurios teikia asmenims viešąsias paslaugas, netaikomi Aprašo 10 (tik tais atvejais, kai įstaiga pagal įstaigos steigimo dokumentus gali užsiimti reklamos veikla), 12.2 ir 12.3.2 punktų reikalavimai. Kitoms valstybės ir savivaldybių įmonėms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba bent viena iš dalininkių yra valstybė ar savivaldybė, akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, kuriose valstybei arba savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, taikomi tik Aprašo 12.3.4 punkto reikalavimai.

Įstaigoms, kurios neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos, netaikomi Aprašo 12.2.5 punkto reikalavimai.

Punkto pakeitimai:
Nr. 68, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-352 (2011-01-20)(papildyta 8 pastraipa)
Nr. 1156, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5823 (2011-10-13)

4. Įstaigos interneto svetainė yra informacinių technologijų pagrindu veikianti informacinė sistema ar informacinės sistemos sudedamoji dalis (komponentė, posistemis), skirta informacijai apie įstaigos funkcijas, struktūrą, veiklą skelbti, asmenims skatinti aktyviai dalyvauti valstybės valdymo procese, įstaigos veiklos skaidrumui užtikrinti, viešosioms ir (arba) administracinėms paslaugoms elektroninėmis ryšio priemonėmis teikti.

5. Siekiant gerų įstaigų interneto svetainių lankomumo ir vartotojo pasitenkinimo rodiklių, rekomenduojama įstaigų interneto svetainėse informaciją pateikti vadovaujantis trijų pelės paspaudimų taisykle, pagal kurią įstaigos interneto svetainės lankytojas turi rasti ieškomą informaciją trimis pelės paspaudimais.

6. Įstaigų interneto svetainių antrojo lygio adresų sritis turi būti sudaroma vartojant pirmąsias įstaigos pavadinimo žodžių raides arba žodžių trumpinius, pagal kuriuos būtų galima nesunkiai numatyti įstaigos pavadinimą.

7. Įstaigos interneto svetainė turi atitikti Apraše išdėstytas struktūros, informacijos, administravimo nuostatas, taip pat būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems, vadovaujantis Neįgaliesiems pritaikytų Interneto tinklalapių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. T-40. Pateikiama informacija turi būti susisteminta ir reguliariai atnaujinama. Įstaigos interneto svetainėje turi būti garantuojamas abipusis ryšys tarp interneto vartotojo ir įstaigos (elektroninio pašto ir (arba) klausimų ir atsakymų forma).

8. Informacijos įstaigos interneto svetainėje saugai mutatis mutandis taikomos Bendrųjų elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), nuostatos.

9. Įstaigos interneto svetainės įvadinis puslapis yra reprezentacinis, atspindi įstaigos veiklą. Jis turi būti lengvai atpažįstamas. Įstaigos, kuri įstatymų nustatyta tvarka turi teisę naudoti Lietuvos valstybės herbą, interneto svetainės įvadinio puslapio viršuje turi būti Lietuvos valstybės herbas, visas įstaigos pavadinimas ir įstaigos logotipas (jei įstaiga jį turi), įregistruotas Valstybiniame patentų biure. Įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje turi būti nurodyta įstaigos teisinė forma, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą įstaigą, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas (jeigu įstaiga yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja), įstaigos telefono, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresas. Įstaigos interneto svetainėje skelbiant įstaigos struktūrą, kontaktus, naujienas ir atsakymus į klausimus, turi būti nurodyta informacijos pateikimo data.

Įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje rekomenduojama skelbti įstaigos reguliavimo srities aktualijas, naujienas, pranešimus spaudai, jos renginių, svarbiausių įvykių suvestinę. Jei tokia informacija skelbiama, įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos užsisakyti šią informaciją elektroniniu paštu ar kitais formatais, kuriais galima greitai pasiekti informaciją ir kuriais sudaroma galimybė patogiai sekti informacijos interneto svetainėje pasikeitimus joje neapsilankius.

Ministerijų interneto svetainių įvadinio puslapio viršutiniame kairiajame kampe turi būti Lietuvos valstybės herbas. Ministerijos logotipas (jei ministerija jį turi) turi būti rodomas vienoje vertikalėje su Lietuvos valstybės herbu. Dešiniau nuo Lietuvos valstybės herbo turi būti rodomas visas ministerijos pavadinimas su žodžiais „Lietuvos Respublikos“. Lietuvos valstybės herbas ir visas ministerijos pavadinimas turi būti vienodo aukščio, išdėstyti vienoje horizontalėje, tarpai tarp Lietuvos valstybės herbo ir užrašo – vienodi. Ministerijų interneto svetainių įvadinio puslapio dešinėje pusėje turi būti ministerijos vadovo nuotrauka. Ministerijų interneto svetainių įvadinio puslapio viršutinės juostos, kurioje įdėtas Lietuvos valstybės herbas, ministerijos logotipas (jei ministerija jį turi) ir visas pavadinimas, fonas turi būti vienspalvis. Ministerijų interneto svetainių įvadinio puslapio kairiajame šoniniame arba viršutiniame meniu turi būti išdėstyti Aprašo 12 punkte nurodyti skyriai ir jų sritys ir tuo pačiu eiliškumu kaip Aprašo 12 punkte.

10. Įstaigos interneto svetainė negali būti naudojama komercinių paslaugų ar įmonių reklamai, išskyrus tuos atvejus, kai įstaigos interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į informaciją apie įstaigos veiklą socialinio bendravimo interneto svetainėse, pavyzdžiui, Facebook, Twitter, Linked In, MySpace, YouTube ir kitur.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1156, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5823 (2011-10-13)

101. Įstaigos interneto svetainėse gali būti naudojami statiški ar (ir) dinamiški reklaminiai skydeliai, kurie yra įstaigos savireklama arba nuorodos į kitų įstaigų, jų veiklos, užsienio valstybių įstaigų ar kartu su jomis organizuojamų renginių interneto svetaines.

Papildyta punktu:
Nr. 1156, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5823 (2011-10-13)

11. Įstaigos interneto svetainėje visa informacija pateikiama lietuvių kalba. Svarbiausia su įstaigos veikla susijusi informacija (jos svarbą nustato įstaiga), įskaitant informaciją apie įstaigos teikiamas viešąsias, administruojamas viešąsias paslaugas ir (arba) administracines paslaugas ir paaiškinimus, kaip jas gauti (bet ja neapsiribojant), įstaigos interneto svetainėje papildomai pateikiama anglų kalba, prireikus – kita užsienio kalba.

II. ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖS STRUKTŪRA

12. Įstaigos interneto svetainės struktūra turi būti aiški, paprasta ir patogi, meniu antraštės – tikslios ir neviršijančios trijų reikšminių žodžių. Įstaigos interneto svetainėje turi būti šie skyriai ir jų sritys:

12.1. struktūra ir kontaktai;
12.2. teisinė informacija:
12.2.1. teisės aktai;
12.2.2. teisės aktų projektai;
12.2.3. tyrimai ir analizės;
12.2.4. teisės aktų pažeidimai;
12.2.5. teisinio reguliavimo stebėsena;
12.3. veikla:
12.3.1. nuostatai;
12.3.2. planavimo dokumentai;
12.3.3. veiklos sritys;
12.3.4. darbo užmokestis;
12.3.5. viešieji pirkimai;
12.3.6. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai;
12.3.7. finansinių ataskaitų rinkiniai;
12.3.8. vadovų darbotvarkės;
12.4. paslaugos;
12.5. nuorodos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 870, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3964 (2010-06-30)(papildyta 12.2.4 punktu)
Nr. 68, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-352 (2011-01-20) (papildyta 12.2.5 punktu)
Nr. 1156, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5823 (2011-10-13)(papildyta 12.3.7, 12.3.8 punktais)

13. Prireikus kiekviena įstaiga savo interneto svetainės struktūrą gali išplėsti, tačiau visi privalomi skyriai ir jų sritys turi išlikti, išskyrus atvejus, kai įstaigai netaikomi Aprašo 12 punkto reikalavimai ar jų dalis. Jeigu teisės aktai nenumato pareigos įstaigoms ar dėl kitų objektyvių priežasčių įstaiga neprivalo (negali) teikti Aprašo 12 punkte nurodytuose skyriuose ar srityse pateikiamos informacijos ar paslaugų, minėtuose įstaigos interneto svetainės skyriuose ar srityse turi būti nurodyta, kad įstaiga tokios informacijos ar paslaugų neteikia, ir nurodomi argumentai, kodėl tokia informacija ar paslaugos neteikiamos.

III. INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

14. Įstaigos interneto svetainėje skelbiama tik aktuali ir teisiškai galiojanti informacija. Ji turi būti atnaujinama pagal keitimosi periodiškumą. Jeigu ši informacija skelbiama ir užsienio kalba, vienu metu turi būti atnaujinamos ir visos kitos kalbinės įstaigos interneto svetainės versijos.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų pažeidimai“ informacija skelbiama šia tvarka:

14.1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos skelbiamos nedelsiant, kai tik gaunamos, o informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus – nedelsiant, ją pateikus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui. Pažymos ir informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo rezultatus skelbiamos ne trumpiau nei vienus metus nuo informacijos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams apie nagrinėjimo rezultatus pateikimo dienos.

14.2. Informacija apie valstybės kontrolierių sprendimus skelbiama nedelsiant, kai tik jie gaunami, o informacija apie sprendime nurodytų teisės aktų pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir pasiūlymų vykdymą – nedelsiant, ją pateikus Valstybės kontrolei. Sprendimas ir informacija skelbiami svetainėje ne trumpiau nei vienus metus nuo informacijos apie įvykdytų teikimų, pasiūlymų, teisės aktų pažeidimų pašalinimą paskelbimo dienos.

14.3. Teismo sprendimai skelbiami jiems įsiteisėjus, o informacija apie priemones, kurių imtasi dėl šių teisės aktų pažeidimų, – nedelsiant, pradėjus vykdyti šias priemones. Teismo sprendimai ir informacija skelbiami ne trumpiau nei vienus metus nuo informacijos apie priemones, kurių imtasi dėl teisės aktų pažeidimų, paskelbimo dienos.

14.4. Informacija apie įstaigoje nustatytą šiurkštų tarnybinį nusižengimą ir už jį paskirtą tarnybinę nuobaudą skelbiama pasibaigus sprendimo dėl tarnybinės nuobaudos apskundimo terminui, kol nuobauda galioja (neišnyko). Jeigu sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo apskundžiamas įstatymų nustatyta tvarka, ši informacija skelbiama tik įsigaliojus teismo ar kitos tarnybinį ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimui. Jeigu už šiurkštų tarnybinį nusižengimą valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, informacija skelbiama vienus metus nuo valstybės tarnautojo atleidimo dienos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 870, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3964 (2010-06-30)

15. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Struktūra ir kontaktai“ turi būti pateikiami šie duomenys: įstaigos valdymo struktūros schema; vadovo (-ų) nuotrauka (-os) ir gyvenimo aprašymas (-ai); įstaigos valstybės tarnautojų, valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), sąrašas su kontaktine informacija (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka); kiekvieno darbuotojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybei; Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 (Žin., 2002, Nr. 60-2470; 2007, Nr. 110-4508), 10 punkto šeštojoje pastraipoje nurodyta informacija, kuri turi būti skelbiama viešai; įstaigos priimamojo darbo grafikas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ar jo sudarymo tvarka; informacija apie įstaigos administracijos padalinius (jeigu įstaiga jų turi), nurodant administracijos padaliniui priskirtas įstaigos veiklos sritis (funkcijas); informacija apie įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamas kitas įstaigas (jeigu įstaigai priskirtos), atskirai nurodant įstaigas, teikiančias viešąsias ir (arba) administracines paslaugas; informacija apie komisijas ir darbo grupes, sudarytas svarbiems uždaviniams spręsti, ir jų veiklą.

Įstaigų vadovai, atsižvelgdami į nacionalinio saugumo, gynybos, užsienio politikos interesus, gali patvirtinti pareigybių, kurias einančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kontaktinė informacija, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybei įstaigos interneto svetainėje neskelbiami arba skelbiami sutrumpinti ar apibendrinti, sąrašą; nustatyti įstaigos interneto svetainėje neskelbiamą informaciją apie sudarytas komisijas ir darbo grupes.

Šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų duomenų galima neteikti, jeigu juos teikti draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1156, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5823 (2011-10-13)

16. Įstaigos interneto svetainėje skelbiamas įstaigos darbuotojų elektroninio pašto adresas turi būti sudarytas pagal šią tvarką nevartojant lietuviškų raidžių: vardas.pavardė@įstaigos interneto svetainės adresų sritys. Jei įstaigos darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei įstaigos darbuotojas turi dvigubą pavardę, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirma dvigubos pavardės dalis. Tokiu atveju, kai keli darbuotojai turi vienodus vardus ir pavardes, elektroninio pašto adreso sudarymo tvarką nustato įstaiga.

17. Įstaigos interneto svetainės skyrių „Teisinė informacija“ sudaro sritys: „Teisės aktai“, „Teisės aktų projektai“, „Tyrimai ir analizės“, „Teisės aktų pažeidimai“, „Teisinio reguliavimo stebėsena“.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Teisės aktai“ turi būti skelbiami įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, įstaigos norminiai teisės aktai, kiti šios įstaigos teisės aktai, kurių skelbimą internete nustato įstatymai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai. Šioje srityje taip pat turi būti skelbiami įstaigos pasirašyti tarpžinybiniai ir tarptautiniai tarpžinybiniai susitarimai. Teisės aktai, susiję su įstaigai priskiriama reguliavimo sritimi, ir įstaigos teisės aktai jos interneto svetainėje skelbiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių, ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovų ir kolegialių institucijų teisės aktų pateikimo oficialiai skelbti „Valstybės žiniose“ ir skelbimo interneto tinklalapiuose tvarkos aprašu.

Įstaigų interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ sritį „Teisės aktų projektai“ sudaro šios dalys: „Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai“, „Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai“, „Teisės aktų projektų archyvas“.

Įstaigų interneto svetainės srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai“ turi būti pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos (toliau – TAIS) Projektų registravimo posistemyje Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka paskelbtus įstaigos parengtus teisės aktų projektus, taip pat įstaigai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus teisės aktų projektus, pateiktus išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti, visuomenės pastaboms ir pasiūlymams teikti. Teisės aktų projektas, taip pat jo teikimas, kita su teisės akto projektu susijusi lydimoji medžiaga (raštu, kuriuo teisės akto projektas teikiamas išvadoms gauti, įstatymo projekto aiškinamuoju raštu, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, iš suinteresuotų asmenų ir institucijų gautomis pastabomis ir pasiūlymais, informacija apie konsultavimosi su visuomene būdus, jų dalyvius ir rezultatus, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (toliau – Trišalė taryba) išvadomis, jeigu teisės akto projektas svarstytas Trišalėje taryboje, kita su numatomu teisiniu reguliavimu susijusia medžiaga) (toliau – lydimoji medžiaga) TAIS Projektų registravimo posistemyje skelbiami Teisės aktų projektų skelbimo Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje taisyklių, patvirtintų teisingumo ministro įsakymu, nustatyta tvarka.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai“ turi būti pateikta nuoroda į TAIS Projektų registravimo posistemyje Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka paskelbtus įstaigos parengtus teisės aktų projektus, taip pat įstaigai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskiriamų įstaigų parengtus teisės aktų projektus, pateiktus Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Teisės aktų projektai kartu su jų lydimąja medžiaga TAIS Projektų registravimo posistemyje skelbiami Teisės aktų projektų skelbimo Seimo teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemyje taisyklių nustatyta tvarka.

Įstaigų interneto svetainės srities „Teisės aktų projektai“ dalyje „Teisės aktų projektų archyvas“ turi būti pateikta nuoroda į TAIS Projektų registravimo posistemyje esantį teisės aktų projektų archyvą (toliau – teisės aktų projektų archyvas), kuriame skelbiami visi įstaigos ir jai pavaldžių bei jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti, atmesti ar kitaip teisės akto projekto statusą praradę teisės aktų projektai kartu su jų lydimaisiais dokumentais, jeigu jų yra.

Įstaigų interneto svetainės srityje „Tyrimai ir analizės“ Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka turi būti skelbiami teisės aktų nustatyta tvarka užsakytų ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų finansuojamų ar pačių įstaigų atliktų tyrimų ir analizių dėl numatomo teisinio reguliavimo rezultatai (ataskaitos, išvados, studijos ar panašiai), rezultatų įvertinimai (recenzijos, atsiliepimai ar panašiai), jeigu jų yra, šiuos tyrimus ir analizes atlikę asmenys, taip pat tyrimų ir analizių atlikimo kaina, išskyrus tuos atvejus, kai remiantis teisės aktais ar sutartimis kaina negali būti skelbiama. Jeigu šių tyrimų ir analizių rezultatai išleidžiami atskiru leidiniu (ataskaita, monografija, straipsnis ar panašiai), skelbiama tyrimų ir analizių rezultatų santrauka, šiuos tyrimus ir analizes atlikę asmenys, tyrimų ir analizių atlikimo kaina.

Įstaigų interneto svetainės sritį „Teisės aktų pažeidimai“ sudaro šios dalys: „Seimo kontrolierių pažymos“, „Valstybės kontrolierių sprendimai“, „Teismo sprendimai“, „Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai“.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Seimo kontrolierių pažymos“ turi būti skelbiamos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos apie įstaigoje atliktą skundo tyrimą ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Valstybės kontrolierių sprendimai“ turi būti skelbiami valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų sprendimai dėl valstybinio audito metu nustatytų reikšmingų teisės pažeidimų, taip pat valstybės kontrolieriui pateikta informacija apie sprendimuose nurodytų teisės aktų pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir pasiūlymų vykdymą. Jeigu valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojų sprendimai apskundžiami teismui, skelbiami ir atitinkami teismų sprendimai.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Teismo sprendimai“ turi būti skelbiami įsiteisėję teismų sprendimai, kuriuose konstatuojami teisės aktų pažeidimai įstaigoje, taip pat informacija apie priemones, kurių imtasi dėl šių teisės pažeidimų.

Įstaigų interneto svetainės srities „Teisės aktų pažeidimai“ dalyje „Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai“ turi būti skelbiama komisijos, sudarytos tarnybiniam nusižengimui tirti, išvada ir valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos už šiurkštų tarnybinį nusižengimą skyrimo. Skelbiami ir atitinkami teismų ar kitos tarnybinį ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimai, išnagrinėjus skundus dėl tarnybinės nuobaudos.

Įstaigos interneto svetainės sritį „Teisinio reguliavimo stebėsena“ sudaro šios dalys: „Teisinio reguliavimo stebėsenos planas“, „Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena“, „Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos“.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisinio reguliavimo stebėsena“ dalyje „Teisinio reguliavimo stebėsenos planas“ turi būti skelbiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2009, Nr. 121-5212), nustatyta tvarka patvirtintas teisinio reguliavimo stebėsenos planas.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisinio reguliavimo stebėsena“ dalyje „Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena“ turi būti skelbiamos teisinio reguliavimo sritys, kurių stebėsena atliekama, teisės aktų, nustatančių teisinį reguliavimą, kurių stebėsena atliekama, pavadinimai (kartu su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse), atliekamos teisinio reguliavimo stebėsenos terminai, už teisinio reguliavimo stebėseną atsakingi asmenys (jeigu teisinio reguliavimo stebėseną atlieka darbo grupė, – šios darbo grupės vadovas), jų telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisinio reguliavimo stebėsena“ dalyje „Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos“ turi būti skelbiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių nustatyta tvarka ir terminais parengtos teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos.

Punkto pakeitimai:
Nr. 870, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3964 (2010-06-30)
Nr. 68, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-352 (2011-01-20)(papildyta 13-16 pastraipomis)

18. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Veikla“ skelbiama visa vieša informacija, susijusi su įstaigos veikla, planavimu ir veiklos kryptimis, taip pat informacija apie įstaigos darbuotojų darbo užmokestį, viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniai ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai, jeigu įstaiga atsakinga už jų parengimą, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3046) 33 straipsnyje, ir trumpa įstaigos istorija.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Nuostatai“ skelbiami įstaigos nuostatai, įstatai ar kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Planavimo dokumentai“ skelbiami strateginiai ir (ar) metiniai veiklos planai ir kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat jų projektai. Šioje srityje skelbiami ir pavaldžių įstaigų metiniai veiklos planai, kiti su pavaldžių įstaigų veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu pavaldžios įstaigos organizuoja savo veiklą, jeigu pavaldžių įstaigų interneto svetainėse minėti dokumentai neskelbiami.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Veiklos sritys“ skelbiama įstaigos veikla pagal skirtingas veiklos šakas. Informacija pateikiama sugrupuota pagal pagrindines įstaigos veiklos sritis. Šioje srityje turi būti skelbiama konkreti informacija ir nuorodos apie šiuo metu vykdomus įstaigos svarbiausius projektus ir veiklą.

Tam tikros veiklos sritys, jeigu to prireiktų, gali būti nurodomos atskiruose puslapiuose, atitinkančiuose Aprašo nuostatas.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Šioje srityje taip pat skelbiama informacija apie priimtą sprendimą išmokėti vienkartinę piniginę išmoką, joje nurodoma išmokėta suma, paskatintų valstybės tarnautojų skaičius ir skatinimo priežastys. Ši informacija skelbiama kartu su informacija apie darbo užmokestį šioje pastraipoje nustatytais terminais.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Viešieji pirkimai“ pateikiama pagal teisės aktus privaloma skelbti informacija apie įstaigos numatomus, vykdomus ar įvykdytus viešuosius pirkimus ir kita su įstaigos viešaisiais pirkimais susijusi informacija, taip pat viešosioms konsultacijoms skirti viešųjų pirkimų dokumentų techninių specifikacijų projektai.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai“ pateikiamos Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nurodytos biudžeto vykdymo ataskaitos.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Finansinių ataskaitų rinkiniai“ pateikiami teisės aktuose nurodyti privalomi skelbti įstaigos finansinių ataskaitų ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai.

Tarpinių ir metinių ataskaitų rinkiniai skelbiami Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

Įstaigos interneto svetainės srityje „Vadovų darbotvarkės“ skelbiama informacija apie įstaigos vadovo, jo pavaduotojo įstaigoje iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus panašius darbinius susitikimus), kuriuose, be įstaigų darbuotojų, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys. Jeigu nėra galimybių apie susitikimą paskelbti iki jo pradžios, apie įvykusį susitikimą pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1326, 2010-09-22, Žin., 2010, Nr. 113-5769 (2010-09-25)
Nr. 1156, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5823 (2011-10-13)

19. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ rekomenduojama skelbti tokias sritis: „Informacijos rinkmenos“, „Prašymai“ ir „Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos“.

Jeigu įstaigos teikia viešąsias paslaugas ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą, įstaigos interneto svetainės srityje „Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos“ nurodomi šių viešųjų paslaugų pavadinimai. Teikiamų paslaugų pavadinimai sugrupuojami pagal pačios įstaigos pasirinktus kriterijus. Kiekviename paslaugos aprašyme nurodomas pavadinimas, koks bus paslaugos rezultatas, pateikiamas aprašymas interesantui, nurodoma, kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti paslaugą; nurodoma paslaugos suteikimo trukmė, paslaugos gavėjas, kam skirta paslauga; už paslaugos suteikimą atsakingų asmenų (ir vadovo) ar įstaigos padalinio kontaktiniai duomenys; paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai, jų pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse; kai paslauga teikiama atlygintinai, nurodomas valstybės rinkliavų arba atlyginimo už informacijos teikimą dydis, gavėjas, gavėjo kodas, sąskaitos numeris, įmokos kodas. Jeigu įstaigos reguliavimo srityje išduodamos licencijos (leidimai) verstis ūkine komercine veikla, šioje įstaigos interneto svetainės srityje nurodoma licencijuojamos ūkinės komercinės veiklos rūšys, teisės aktų, reglamentuojančių ūkinės komercinės veiklos licencijavimą, pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, licencijų (leidimų) rūšys, licencijas (leidimus) išduodančios įstaigos, asmenys, kuriems gali būti išduodamos licencijos (leidimai), ir asmens, teikiančio informaciją, kontaktinė informacija. Jeigu įstaiga išduoda dokumentus, patvirtinančius tam tikrus juridinius faktus, šioje įstaigos interneto svetainės srityje nurodomi teisės aktų, reglamentuojančių juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimą, pavadinimai su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, asmenys, kuriems gali būti išduodami dokumentai.

Įstaigos interneto svetainėje turi būti sudaryta galimybė įstaigos teikiamos viešosios paslaugos, administruojamos viešosios paslaugos ir (arba) teikiamos administracinės paslaugos vartotojui balsavimo forma ir (arba) komentavimo galimybe įvertinti tos paslaugos, jei įstaiga jas teikia, kokybę.

Jei įstaiga teikia elektronines viešąsias paslaugas, įstaigos interneto svetainės skyriuje „Paslaugos“ turi būti pateikiama nuoroda į Elektroninių valdžios vartų svetainę.

20. Įstaigos interneto svetainėje turi būti sudarytos sąlygos joje ar elektroniniu paštu kreiptis į įstaigą, pateikti įstaigos reguliavimo srities klausimus ar pasiūlymus ir teisės aktų nustatyta tvarka gauti į juos atsakymus elektroniniu paštu ar šioje įstaigos interneto svetainėje.

21. Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, steigėjo interneto svetaines.

22. Įstaigos interneto svetainėje turi būti įdiegta informacijos rodyklė, joje pateikiama nuosekli įstaigos interneto svetainės puslapių struktūra ir kita papildoma informacija.

23. Įstaigos interneto svetainėje turi būti skelbiama informacija apie įstaigos skelbiamus konkursus ar priėmimą į laisvas darbo vietas.

24. Įstaigos interneto svetainėje būtina įdiegti žodinės paieškos sistemą, kuri sudarytų sąlygas ieškoti reikiamos informacijos pagal raktinius žodžius visoje įstaigos interneto svetainėje.

25. Įstaigos interneto svetainėje skelbiama informacija turi atitikti galiojančių teisės aktų nuostatas.

IV. ĮSTATYMŲ IR KITŲ NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ IR KITOS TEISINĖS INFORMACIJOS SKELBIMAS ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖJE

26. Teisės aktų projektai, teikiami išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti ir visuomenės pastaboms ir pasiūlymams teikti, jų teikimo dieną turi būti paskelbti TAIS Projektų registravimo posistemyje kartu su jų lydimąją medžiaga.

27. Su suinteresuotomis institucijomis ir kitomis įstaigomis suderinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiami teisės aktų projektai kartu su jų lydimąja medžiaga pateikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei dieną turi būti paskelbti TAIS Projektų registravimo posistemyje.

28. Skelbiant patobulintą teisės akto projektą kartu su jo lydimąja medžiaga TAIS Projektų registravimo posistemyje, paliekami ir visi prieš tai buvę to paties teisės akto projekto variantai.

29. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėje skelbia ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų ir savivaldybių tarybų sąrašą su nuorodomis į kiekvienos ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos ir savivaldybės tarybos teisės aktų projektų, esančių TAIS Projektų registravimo posistemyje, sąrašą. Jeigu dėl pateiktų teisės aktų projektų Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos valstybės tarnautojai ar kitos institucijos parengia pažymas ar kitus papildomus dokumentus, šie dokumentai taip pat skelbiami TAIS Projektų registravimo posistemyje.

Punkto pakeitimai:
Nr. 1326, 2010-09-22, Žin., 2010, Nr. 113-5769 (2010-09-25)

30. Jeigu teisės akto projektas grąžinamas rengėjams patikslinti ar papildomai suderinti, patobulintas teisės akto projektas kartu su jo lydimąja medžiaga teikimo išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti, visuomenės pastaboms ir pasiūlymams teikti, teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei dieną taip pat turi būti paskelbtas TAIS Projektų registravimo posistemyje.

31. Įstaigai priėmus atitinkamą sprendimą dėl teisės akto projekto (įstaiga priima teisės aktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritaria teisės akto projektui ir nutaria jį pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ir panašiai), visi to paties teisės akto projekto variantai kartu su lydimąja medžiaga turi būti perkelti į Aprašo 17 punkto šeštojoje pastraipoje nurodytą TAIS Projektų registravimo posistemyje esantį teisės aktų projektų archyvą.

V. ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMAS

32. Įstaigoje turi būti paskirtas darbuotojas arba atitinkamas padalinys, atsakingas už informacijos teikimą įstaigos interneto svetainėje.

33. Įstaigų interneto svetainėse siūloma laikytis Pasaulinio interneto tinklo konsorciumo rekomendacijų, apibrėžiančių interneto tinklalapių modeliavimo kalbų naudojimą (rekomendacijos skelbiamos tinklalapyje http://www.w3.org/TR). Įstaigų interneto svetainių peržiūrai negali būti reikalaujama specialios komercinės programinės įrangos. Dokumentai įstaigų interneto svetainėse turi būti prieinami naudojant ir atvirus (aprašytus) duomenų failų formatus (HTML, PDF ir kita).

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Už Apraše nurodytų reikalavimų taikymą įstaigų interneto svetainėse atsako šių įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys.


––––––––––––––––

Pakeitimai:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 13, 2005-01-12, Žin., 2005, Nr. 6-159 (2005-01-15)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 "DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ INTERNETO SVETAINĖMS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 831, 2005-08-05, Žin., 2005, Nr. 97-3642 (2005-08-11)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 "DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ INTERNETO SVETAINĖMS PATVIRTINIMO" PAPILDYMO

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1054, 2006-10-25, Žin., 2006, Nr. 115-4376 (2006-10-28)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 "DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ INTERNETO SVETAINĖMS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2006-10-29

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 408, 2007-04-25, Žin., 2007, Nr. 49-1889 (2007-05-05)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 "DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 312, 2009-04-15, Žin., 2009, Nr. 49-1959 (2009-04-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 "DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nutarimas, išskyrus 1.2.3, 1.2.5 ir 1.2.8 punktus, įsigalioja nuo 2009-06-15.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 673, 2009-07-01, Žin., 2009, Nr. 81-3373 (2009-07-09)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 "DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1721, 2009-12-16, Žin., 2009, Nr. 154-6976 (2009-12-28)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 "DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Nutarimas įsigalioja 2010-07-01.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 870, 2010-06-21, Žin., 2010, Nr. 77-3964 (2010-06-30)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 "DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1326, 2010-09-22, Žin., 2010, Nr. 113-5769 (2010-09-25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 "DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1579, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6791 (2010-11-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 "DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 68, 2011-01-12, Žin., 2011, Nr. 8-352 (2011-01-20)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 "DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas
Nr. 1156, 2011-10-05, Žin., 2011, Nr. 123-5823 (2011-10-13)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 "DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO